Jaké jsou naše děti

Podporujeme u dětí kompetence potřebné pro život. Směřujeme k tomu, aby naše děti:

 • měly radost ze života
 • hledaly své vlastní cesty k řešení problémů
 • myslely zejména pozitivně
 • znaly svou hodnotu a měly svůj názor
 • uměly spolupracovat a tvořit
 • věděly kým jsou, jaké mají dary, talenty
 • nebály se změn
 • uměly analyzovat situace a vybíraly si to podstatné
 • měly kladný vztah ke svému tělu
 • měly úctu ke všemu živému kolem
 • respektovaly rytmus přírody
 • uměly tvořit pevné kamarádské vazby
 • byly respektující
 • nebály se diskomfortu a překračování vlastních hranic
 • uměly se přizpůsobovat náhlým změnám
 • milovaly život
 1. V oblasti kompetencí k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální:  
 • aktivní kooperativní a komunikační dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí – debata, analýza, prezentace, spolupráce
 • hledání různých variant  řešení problémů životního prostředí
 • podpora schopností kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.
 1. V oblasti pracovní kompetence, v rámci odborných kompetencí:
 • osvojení si praktických dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a jejich uplatňování v každodenním životě
 • uplatňování principů udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje,minimalizování negativních vlivů na životní prostředí).
 1. V oblasti kompetence občanské:
 • vlastní zkušenost s přírodní a kulturními hodnotami ve svém okolí, chápat příčiny a následky jejich poškozování
 • učíme rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám
 • podporujeme děti v uvažování v souvislostech, vnímání závislosti rozvoje lidské společnosti na přírodu a na stav životního prostředí
 • podporujeme děti porozumět zákonitostem biosféry, ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa, problémům životního prostředí z globálního i lokálního hlediska a jejich příčinám
 • učíme je orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučení se z problémů životního prostředí od minulosti až po současnost a v tomto kontextu pak uvažovat o budoucnosti
 • vedeme děti odpovědně jednat vůči přírodě a prostředí v každodenním životě a aktivně a kvalifikovaně se účastnit ochrany životního prostředí včetně zapojení do souvisejících veřejných diskusí a rozhodovacích procesů o využívání krajiny
 • vlastním příkladem projevovat pokoru, úctu k životu ve všech jeho formách a k hodnotám, které neumí vytvořit člověk,
 • oceňovat svébytnou hodnotu a krásu přírody a krajiny, vnímat a být schopen hodnotit různé postoje k postavení člověka v přírodě a k chování člověka vůči přírodě.