Výuka

V naší škole

 • se snažíme o propojení učení škola/rodina
 • nyní pracujeme na ŠVP I. a II. stupně
 • si děti jako motivaci stanovují své výukové cíle
 • posíláme týdenní zprávy rodičům
 • organizujeme tripartity dvakrát ročně – děti si volí své vzdělávací cíle
 • se snažíme specificky pracovat s dětmi druhého stupně
 • podporujeme kluky v dozrávání a kultivujeme jejich mužskou energii
 • podporujeme dívky ve vztahu k vlastnímu tělu, k sobě samým
 • aplikujeme intuitivní i lesní pedagogiku a respektující přístup
 • je vzdělávání celistvé a rozmanité

Děti jsou ve výuce rozděleny do skupin podle věku nebo individuální zralosti:

 • 1. – 3. třída
 • 4. – 5. třída
 • 6. – 9. třída (prozatím máme nejstarší sedmáky)

Pokud v budoucnu budeme mít dostatek dětí, rádi bychom měli unschoolingovou skupinku dětí ve věku 1. – 3. třída

Pestrost učiva i rozmanitost pedagogů:

Jak se u nás učí

Cílem naší výuky je mezioborové propojení, to znamená, že se snažíme o projektové vyučování. Jelikož jsou děti vědomostně hodně rozdílné, máme je rozděleny do tří skupin a s každou pracujeme individuálně. S dětmi jsou přes den tři pedagogové, či externí pracovníci, besedující apod.

Jelikož nejsme schopni pojmout a zajistit ve třech dnech plné vzdělání dětí, zaměřujeme se především na podporu a rozvoj kompetencí potřebných pro budoucnost – komunikace, spolupráce, vize a její realizace, analýza,…

 • tripartity – jsou schůzky dítě/rodič/pedagog/ředitelka. Probíhají 3/ročně a díky nim společně nastavujeme cíle naší spolupráce, vzájemně si sdělujeme svá očekávání a předáváme důležité informace
 • půlroční projekty – děti se zapíší do projektu, který má za cíl podpořit umění realizace a smysluplné činnosti. Projekty budou děti realizovat s podnikatelským plánem a dokončovat tak, že výsledný produkt bude sloužit k propagaci školy, či získání finančních prostředků (např. lavičky ve veřejném prostoru, marmelády na prodej,…)
 • výukové projekty – v rámci některých předmětů a měsíčních témat, mají děti zpracovávat své malé projekty a prezentovat je ostatním
 • inspirátor – probíhá ve škole každý týden a jeho cílem je vzájemná inspirace. Děti, které baví nějaká činnost, ji prezentují svým kolegům…
 • prevence – do školy dochází externí specialisté, které s dětmi rozvíjí témata prevence – kdyberšikana, sexualita,…
 • průřezová témata – externí pracovnice k nám každý týden dochází na workshopy práce s tělem, spolupráci, komunikaci apod. 
 • divadlo – divadlo je celoškolní projekt, který se snažíme profesionalizovat. V tomto roce bude schůzka na rozdělení činností – PR divadla, plakát, ozvučení, kulisy,… každý si v rámci divadla najde své místo a bude se realizovat…
 • samostudijní hodina – děti mají v průběhu týdne povinnou jednu hodinu samostudia
 • aplikovaná matematika, fyzika a chemie – naše matematika je jiná, učí děti praktickému životu a praktickému užití
 • jazyky – jsou pro nás důležité… češtinu i angličtinu máme jak gramatickou, tak i slohovou a literárně pojatou … v angličtině přidáváme i konverzaci
 • příroda nás baví – zapojujeme se do přírodovědného projektu GLOBE, který je mezinárodní. Vzdělávací centrum Tereza vytváří materiály a pomůcky pro učení se venku a objevování přírody v širokých souvislostech
 • environmentální výchova – smýšlíme ekologicky a udržitelně, což znamená, že každých 14 dní zařazujeme do výuky environment
 • besedy se zajímavými lidmi a rodiči – inspirativní příběhy motivují 
 • bobříci – nejen klučičí překonávání překážek a síly, kultivace agrese a síly
 • mužsko-chlapecké kruhy – zaměřeno na sílu, inspiraci a přechodová období
 • žensko-dívčí kruhy – kultivace ženské krásy a síly, péče
 • u nás se zpívá a hraje, a hodně:-)
 • sněm – každý týden zasedá školní sněm, na kterém řešíme nastalé situace
 • školní rada – pracujeme na systému školské rady, aby děti byly zapojeny do organizace školy
 • jasná pravidla – ve škole jsou dána jasná pravidla s jasnými důsledky

Režim týdne

Hodně jsme zapracovali na parádním „rozvrhu hodin

Stručně:

pondělí: přírodovědná výprava, odpolední diskuse, práce na průřezových komunikačních/sebepoznávacích tématech, besedy primární prevence, práce na projektech, divadlo

úterý: ranní hry, tři vyučovací bloky: angličtina/čeština/řemeslo či hudebka odpoledne sněm, matematika, angličtina konverzace, práce na projektech, dílny, environmentální projekty

středa: ranní hry, dopolední výukové bloky: aplikovaná matematika/svět kolem nás/muziko a relaxace, environmentální projekty,odpoledne četba, ispirátor, chemie a fyzka a úklid chaty